Miło, że jesteś. Wolontariat dla potrzebujących.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest stworzenie trwałego, prężnego wolontariatu na terenie Józefowa, poprzez zorganizowanie jednostki koordynującej, by zapewnić osobom potrzebującym wsparcie w okresie choroby lub niepełnosprawności (zakupy, spacer z psem, rozmowy albo rozrywki, jeśli względy sanitarne na to pozwalają). Ochotnicy wspomagaliby również rodziny czy opiekunów osób chorych, a także tych z niepełnosprawnościami, swoją dyspozycyjnością. W przypadku dzieci staraliby się wesprzeć proces zdrowienia poprzez zapewnienie wesołego nastroju, zabawy i śmiechu. Osoby dorosłe same wyznaczałyby zakres potrzebnej pomocy, a opiekunowie dzieci i osób chorych otrzymaliby pomoc w postaci wytchnienia w opiece (na przykład czas wolny na wyjście do kina lub kawę). Opieka „wytchnieniowa” jest niezmierne istotna dla zdrowia psychicznego i fizycznego opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz przewlekle chorych.


Dla powstania trwałego trzonu lokalnego wolontariatu na terenie Józefowa kluczowe jest powołanie koordynatora wolontariatu. Osoba wyłoniona na to stanowisko zostanie zatrudniona na roczny kontrakt. Jej zadaniem będzie:


· rozpoznanie stałych potrzeb środowiskowych w wymienionym na wstępie zakresie

· zorganizowanie grupy ochotników gotowych wspierać ludzi chorych, starszych oraz tych z niepełnosprawnościami

· przygotowanie zasad i trybu korzystania z pomocy ochotników

· rozpowszechnienie informacji o wolontariacie i jego dostępności

· koordynacja pracy ochotników zgodnie ze zgłaszanymi zapotrzebowaniem za pomocą dostępnych narzędzi (platform, aplikacji) z uwzględnieniem ew. konieczności wykupienia licencji za dostęp do tych narzędzi

· zwoływanie i prowadzenie okresowych spotkań z ochotnikami; organizowanie/prowadzenie dla nich szkoleń

· przygotowanie 2 ochotników do przejęcia zadań koordynacyjnych po wygaśnięciu kontraktu koordynatora projektu lub przekazania tych zadań jako część obowiązków przyszłemu pracownikowi planowanego przez władze miasta projektu „Stacja Integracja”.

Miejsce:

Józefów

Koszt:

88 000,00 zł

Uzasadnienie:

Poczucie bezpieczeństwa w obrębie niewielkiej społeczności lokalnej to jeden z filarów dobrostanu jej mieszkańców. Choroby (w tym trwałe obniżenie sprawności ruchowej bądź intelektualnej) oraz inne kryzysy życiowe są jednym z elementów, które destabilizują oraz obniżają poczucie bezpieczeństwa. Przechodząc w stan chroniczny, mogą wpływać niekorzystnie na wszystkie pozostałe elementy życia społecznego. Wnioskowany projekt budżetu obywatelskiego pozwoli stopniowo eliminować poczucie wykluczenia i osamotnienia osób starych, chorych oraz tych z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie miasta Józefów, a także zwiększy wrażliwość społeczną na tego rodzaju problemy. Dotyczy potencjalnie absolutnie wszystkich mieszkańców miasta. Przyczyni się też do integracji różnorodnych środowisk. Jego realizacja wydaje się możliwa w ciągu jednego roku budżetowego.


Istnieją wyspecjalizowane organizacje opieki nad różnego rodzaju potrzebującymi, takie jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie itp. Wolontariat Obywatelski nie będzie dublował ich obowiązków – czasem tylko w zastępstwie. Jego rola skupi się na budowaniu czy umacnianiu lokalnych więzi społecznych. Nie chodzi o relację usługodawca i usługobiorca; korzystają wszyscy, bo robi się w sąsiedztwie przyjaźniej i bezpieczniej, i każda ma szansę powiedzieć każdemu: Miło, że jesteś.