Pro-Kid- Szkoła bezpieczna emocjonalnie

Opis projektu

Projekt PRO-KIDS - Szkoła bezpieczna emocjonalnie ma na celu dostarczenia niezbędnych informacji uczniom szkół podstawowych z Józefowa jak zachować się w momencie wystąpienia sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji z zakresu zdrowia psychicznego. Podstawą projektu jest zapewnienie wsparcia i pomocy psychologicznej józefowskiej młodzieży wraz z rodzinami i środowiskiem szkolnym.

Miejsce:

Józefów, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3

Koszt:

158 700,00 zł

Uzasadnienie:

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, które stawia przed dziećmi i młodzieżą dzisiejszy skomplikowany świat – chcemy choć częściowo zadbać o ich zdrowie psychiczne tak, by wiedzieli, że nie zostali pozostawieni sami sobie. Dlatego chcemy zrealizować program edukacyjno – profilaktyczny we wszystkich trzech szkołach podstawowych w Józefowie pod nazwą „PRO-KID”. Będzie on skierowany do dzieci i młodzieży wszystkich klas szkół podstawowych (0 - VIII). W ramach projektu zaplanowane są spotkania z uczniami, kadrą pedagogiczną (nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy) oraz rodzicami i opiekunami uczniów tak, aby dzieci z każdej strony dostawały spójny przekaz oraz odpowiednie wsparcie i pomoc od dorosłych.


Proponowane zajęcia dla dzieci i młodzieży to interaktywne spotkania edukacyjno-profilaktyczne przybliżające uczniom faktyczny obraz własnych potrzeb, rozwijanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami tak aby nie naruszać praw innych, oraz nie szkodzić sobie. Celem projektu jest dostarczenie niezbędnych informacji jak zachować się w momencie wystąpienia sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji. Młodzi ludzie bywają zagubieni w obliczu otaczającego ich świata, nie rozumieją co inni do nich mówią, nie rzadko mają problem z odczytaniem własnych emocji. ”PRO- KID” to czas i przestrzeń dla młodych ludzi na wgląd w siebie, a jednocześnie dostrzeżenie siebie jako części świata zewnętrznego, świata, na który mają wpływ i za który powinni brać odpowiedzialność. Warsztaty są przygotowane adekwatnie do wieku uczniów, do ich dojrzałości emocjonalnej i intelektualnej. W swojej treści są osadzone w prawdziwych realiach co ułatwia dzieciom zaangażowanie się w zajęcia i przyswojenie wiedzy.
Celem zajęć będzie:


·    zdobycie przez jej uczestników wiarygodnej wiedzy na temat zdrowia psychicznego,


·    rozwinięcie umiejętności budowania bezpiecznych relacji oraz umiejętności interpersonalnych


·    stworzenie warunków do bezpiecznej rozmowy na tematy związane z uzależnieniami oraz problemów jakie się z tym wiążą na różnych płaszczyznach życia,


·    zachęcenie do brania odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz reagowanie na to co się dzieje w najbliższym otoczeniu,


·    kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw zgodnych z wartościami jakie chcemy reprezentować.


 


Program „PRO-KID” będzie obejmował takie zagadnienia jak: wpływ pandemii na zdrowie psychiczne, zarządzanie stresem, zagrożenia wynikające z funkcjonowania równolegle w świecie realnym i wirtualnym, izolacja społeczna, zagadnienia wpierające postawy społeczne i budowanie bezpiecznego środowiska wsparcia, empatii i wzajemnego zaufania, obalanie mitów i stereotypów na temat zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i społecznych budujących odporność psychiczną. 


 


W ramach programu zostaną zrealizowane
I.          Zajęcia dla uczniów


4 scenariusze zajęć dla uczniów adekwatnie do poziomu klas:


1.   Warsztaty dla klas „0- I”


2.   Warsztaty dla klas „II” – „III”


3.   Warsztaty dla klas „IV” – „VI”


4.   Warsztaty dla klas „VII” – „VIII”


 


PROPONOWANA PRZYKŁADOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:


 


I.       RELACJE


1.   Budowanie silnych i trwałych relacji


2.   Nawiązywanie relacji to sposób na odnalezienie się w nowym otoczeniu


3.   Jak się komunikować, aby zostać zrozumianym


4.   Jak być prawdziwym przyjacielem


5.   Ja i inni. Jaki jestem? Jestem wyjątkowy. Nikt nie jest wyjątkowy


6.   Nikt nie jest samotną wyspą. Ludzie potrzebują siebie nawzajem.


 


II.      CHARAKTER


1.   Kształtowanie charakteru. Rozwijanie dobrego charakteru poprzez podejmowanie właściwych decyzji


2.   Uzasadnienie zachowania. Racjonalizacja niewłaściwego wyboru


3.   Poczucie odpowiedzialności. Pięć sfer życia: fizyczna, umysłowa, emocjonalna, społeczna i duchowa


 


III.     PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWE


1.   Odroczona gratyfikacja. Odłożona nagroda.


2.   W obliczu presji. Presja społeczna, rówieśnicza, presja ze strony środków masowego przekazu.


3.   Normy moralne


4.   Proces podejmowania decyzji. Związek pomiędzy wyznawanymi wartościami a dokonywaniem wyboru.


5.   Dostrzeganie zagrożeń na jakie jesteśmy narażeni


6.   Gdzie i jak szukać pomocy


7.   Postawa asertywna


 


IV.     PODRÓŻ W PRZYSZŁOŚĆ


1.   Najważniejsze potrzeby człowieka


2.   Krąg pewności, odwagi i niebezpieczeństwa


3.   Ważność podejmowania dobrych decyzji. Rozwijanie umiejętności potrzebne do powiedzenia „tak” na to co dobre, i „nie” - na to, co złe.


7.   Przyszłość – jak podejmować decyzje dotyczące własnej przyszłości.


8.   Szacunek, odpowiedzialność, granice


 


V.      KRYZYS PSYCHICZNY I UZALEŻNIENIA


1.   Definicja kryzysu psychicznego


2.   Kryzys psychiczny a depresja


3.   Zarządzanie stresem i trudnymi emocjami


4.   Od czego i dlaczego się uzależniamy


 


VI.     ŚWIAT WIRTUALNY


1.   Świat realny a świat wirtualny


2.   Cyberprzemoc


3.   Budowanie własnej tożsamości w świecie wirtualnym


 


OCZEKIWANY EFEKT:


Projekt „PRO-KID” przyczyni się do rozwoju i większej aktywności dzieci młodzieży w następujących obszarach:


1. rozwój zainteresowań i aktywności kulturalnej,


2. aktywność i ambicje edukacyjne,


3. dojrzałość społeczna w obszarze umiejętności komunikacyjnych i budowania pozytywnych relacji, dojrzałość w podejmowaniu wartościowych decyzji i korzystnych wyborów osobistych i społecznych,


4. rozwój kompetencji psychospołecznych,


5. Świadome zarządzanie stresem i trudnymi emocjami,


6. Ochrona zdrowia psychicznego.


 


Dzięki udziałowi w warsztatach nastąpi pozytywna edukacja do prawidłowego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego, własnego rozwoju, wzrost samopoznania i samooceny uczniów, radzenia sobie z emocjami oraz przede wszystkim zaniechanie podejmowania zachowań ryzykownych związanych między innymi z uzależnieniami.


 


METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ


 


Warsztaty będą przygotowane adekwatnie do wieku uczniów, do ich dojrzałości emocjonalnej i intelektualnej. W swojej treści będą osadzone w prawdziwych realiach co ułatwi dzieciom zaangażowanie się w zajęcia i przyswojenie wiedzy.


Zajęcia będą opatrzone w specjalną oprawą multimedialną. Część teoretyczna będzie przedstawiana w formie slajdów. Program będzie bogaty w ćwiczenia praktyczne, angażujące całą grupę do aktywnego uczestnictwa oraz urozmaicony o różne formy przekazu takie jak film, muzyka, praca indywidualna, praca w grupach czy burza mózgów.


 


II. Zajęcia dla kadry pedagogicznej


Szkolenia dla osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą. Podstawowym celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności potrzebnych w pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, z uczniem potrzebującym pomocy i wsparcia, zdobycie wiedzy w zakresie zdrowia psychicznego w dynamicznie zmieniającym się świecie. Kolejnym elementem szkolenia jest poznanie barier i trudności w komunikacji oraz ćwiczenie aktywnych metod komunikacyjnych. Zwrócenie uwagi, gdzie, kiedy i jak stawiać granice, aby mieć dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, a jednocześnie dbać o ich zdrowie i życie. Edukacja jak uchronić dzieci przed zachowaniami ryzykownymi, uzależnieniami.


 


PROPONOWANA PRZYKŁADOWA TEMATYKA SZKOLEŃ:


1.   Doskonalenie umiejętności diagnozowania przyczyn negatywnych zachowań uczniów.


2.   Związek między własnymi zachowaniami, a zachowaniem uczniów – mechanizm sprzężenia zwrotnego, czyli przeniesienie modelowe ucznia na nauczyciela i nauczyciela na ucznia,


3.   Umiejętności socjotechniczne i psychotechnicznych w pracy z uczniem trudnym.


4.   Komunikacja- bariery w komunikacji z trudnym uczniem.


5.   Asertywna postawa wobec ucznia, która ma wspierać dobrą relacje na linii nauczyciel- uczeń.


6.   Elementy profilaktyki zdrowia psychicznego oraz mechanizmy uzależnień i zasady pierwszej pomocy dzieciom zagrożonym uzależnieniom.


 


 


III.    Zajęcia dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży


Szkolenia w ramach treningu umiejętności wychowawczych. Podstawowym celem szkoleń jest wykształcenie umiejętności wychowawczych. Kolejnym elementem szkoleń jest poznanie barier i trudności w komunikacji oraz ćwiczenie aktywnych metod komunikacyjnych. Zwrócenie uwagi, gdzie, kiedy i jak stawiać granice, aby mieć dobry kontakt z dzieckiem i adekwatnie reagować w obliczu trudności. To również edukacja dotycząca obserwacji dziecka i dostrzeżenie sygnałów ostrzegawczych, kiedy dziecko doświadcza trudności emocjonalnych, psychicznych, kiedy jest zagrożone uzależnieniem.


PROPONOWANA PRZYKŁADOWA TEMATYKA SZKOLEŃ


1.   Mity i fakty na temat wychowania dzieci;


2.   Rola rodziców w procesie wychowania dziecka;


3.   Stygmatyzacja osób z zaburzeniami psychicznymi;


4.   Dobra komunikacji w rodzinie. Jak budować komunikacyjne mosty między pokoleniami.


5.   Umiejętności stawiania granic – jak ustalić i egzekwować zasady;


6.   Kary i nagrody w procesie wpajania samodyscypliny;


7.   Zdrowie psychiczne, uzależnienia i praca z dzieckiem ukierunkowana na uchronieniu dziecka przed zaburzeniami psychicznymi, trudnościami emocjonalnymi, uzależnieniami.


8.   Koronasomia -problemy ze snem w czasach pandemii (bezsenność związana ze zmianą trybu życia, bezsenność związana z presją, by dobrze spać)


9.   Wyczerpanie emocjonalne związane z pracą zdalną.


 


OCZEKIWANY EFEKT:


 Rodzicom po szkoleniach będzie łatwiej zrozumieć problemy dzieci w obliczu nowych zagrożeń cywilizacyjnych, w obliczu zmian w obszarze zdrowia psychicznego oraz współpracować z nauczycielami, pedagogami i psychologami szkolnymi w ramach wsparcia i profilaktyki zdrowia psychicznego. Wzrośnie motywacja do współpracy na linii: dziecko – nauczyciel – rodzic – dziecko, wzajemne zrozumienie i poszanowanie wzajemnych praw i obowiązków. Dorośli rozwiną swoje kompetencje wychowawczo- opiekuńcze, a zdobyta wiedza pomoże im radzić sobie z bieżącymi problemami. Rodzice poszerzą swoją wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Zdrowie psychiczne jest jednym z podstawowych elementów ogólnego zdrowia. Oznacza nie tylko brak zaburzeń czy choroby, ale także potencjał psychiczny umożliwiający jednostce zaspokojenie swoich potrzeb, osiąganie sukcesów, czerpanie radości i satysfakcji z życia. Daje zdolność rozwoju, uczenia się, radzenia sobie ze zmianami i pokonywania trudności, sprzyja nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi oraz aktywnemu udziałowi w życiu społecznym.