Regulamin

Regulamin Budżetu Obywatelskiego na rok 2022


Rozdział 1

Zasady ogólne

§1.

1.     Przez pojęcie Budżetu Obywatelskiego należy rozumieć formułę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części zarezerwowanych w budżecie Miasta Józefowa środków pieniężnych na projekty wskazane przez mieszkańców. 

2.     Suma środków pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wynosi 665.600 zł, co stanowi nie mniej niż 0,5% wydatków Miasta Józefowa zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu

z wykonania budżetu.

3.     Celem Budżetu Obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców i zachęcenie do dyskusji na temat ich potrzeb.

4.     Środki Budżetu Obywatelskiego mają służyć podnoszeniu jakości życia mieszkańców Miasta Józefowa.

§2.

 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)     Budżecie Obywatelskim – należy przez to rozumieć proces konsultacji społecznych mających na celu włączenie mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta Józefowa;

2)     Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Józefowa;

3)     Projektodawcy – należy przez to rozumieć mieszkańca Miasta Józefowa, który składa projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Józefowa

na rok 2022;

4)     Projekcie – należy przez to rozumieć projekt zadania zgłoszony do realizacji

w ramach środków finansowych Budżetu Obywatelskiego Miasta Józefowa;

5)     Mieście – należy przez to zrozumieć Miasto Józefów;

6)     Mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę zamieszkującą na terenie Miasta Józefowa.

§3.

Wdrażanie Budżetu Obywatelskiego obejmuje następujące etapy:

1)     Zgłaszanie projektów do realizacji,

2)     Weryfikacja zgłoszonych projektów,

3)     Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru projektów,

4)     Ogłoszenie wyników.


Rozdział 2

Zgłaszanie projektów do realizacji

§4.

1.     Projekty w ramach konsultacji społecznych może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Józefowa.

2.     Zgłoszeń należy dokonywać poprzez wypełnienie Elektronicznego Formularza Zgłoszenia Projektu dostępnego na platformie do obsługi Budżetu Obywatelskiego.

3.     Elektroniczny Formularz Zgłoszenia Projektu można wypełnić również w Referacie Rozwoju i Promocji Gospodarczej Urzędu Miasta Józefowa, który stanowi punkt konsultacyjny w czasie zgłaszania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. Punkt jest czynny w godzinach pracy Urzędu Miasta Józefowa.

4.     Wzór Elektronicznego Formularza Zgłoszenia Projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.


§5.


1.     Projektodawca może zgłosić dowolną liczbę projektów.


2.     Projektodawca jest zobowiązany do dołączenia skanu Listy Osób Popierających Projekt z podpisami co najmniej 15 (piętnastu) mieszkańców Józefowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2022, przy czym:

1)     do liczby mieszkańców popierających projekt nie wlicza się Projektodawców danego projektu,

2)     do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć odrębną Listę Osób Popierających Projekt.

3.     W przypadku, gdy Projektodawca nie ukończył 18-tego roku życia, do formularza projektu należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej

w procesie Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 - w formie skanu.


§6.


1.     W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty, które:

1)     należą do zadań własnych gminy,

2)     są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego, a wyłącznie w uzasadnionych przypadkach realizacja może być wydłużona na kolejny rok budżetowy,

3)     nie naruszają obowiązujących przepisów prawa,

4)     nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub wskazanymi do realizacji przez Miasto Józefów i wpisanymi do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,

5)     są zgodne z przyjętymi strategiami i planami rozwoju gminy,

6)     są zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

a w przypadku ich braku nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

7)     koszty utrzymania zrealizowanych inwestycji nie mogą być niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,

8)     zapewniają możliwość nieodpłatnego korzystania z efektów ich realizacji

na równych prawach przez mieszkańców Miasta.

2.     Projekty mogą być zgłaszane jedynie co do gruntów będących własnością Miasta bądź takich, do których Miasto posiada odpowiedni tytuł prawny.

3.     W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

1)  zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej,

2)     zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które

w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów),

3)     zawierają treści obraźliwe, wulgarne lub które mają charakter pomawiający, oczerniający jednostkę bądź grupę ludzi,

4)     noszą znamiona pomocy publicznej,

5)     ingerują w prawa osób trzecich, w tym w prawo własności.


Rozdział 3

Weryfikacja zgłoszonych projektów

§7.

1.     Zgłoszone propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego podlegają weryfikacji formalnej oraz merytorycznej.

2.      Weryfikacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Józefowa. W skład Zespołu wejdą wskazani przez Burmistrza Miasta Józefowa pracownicy Urzędu Miasta Józefowa w liczbie 5 (pięciu) oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Józefowa w liczbie 3 (trzech).

3.      Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego weryfikuje zgłoszone projekty

pod względem formalnym:

a)     złożenie projektu odbyło się poprzez wypełnienie Elektronicznego Formularza Zgłoszenia Projektu w formie elektronicznej,

b)     złożenia projektu dokonano w terminie określonym w §14 niniejszego Regulaminu,

c)     złożenie projektu odbyło się poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól Elektronicznego Formularza Zgłoszenia Projektu,

d)     projekt poparty jest wymaganą liczbą podpisów,

e)     załączono prawidłowo wypełnioną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie Budżetu Obywatelskiego – o ile dotyczy.

4.     Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego weryfikuje zgłoszone projekty

pod względem merytorycznym w zakresie:

1)     możliwości realizacji projektu pod względem zgodności z prawem, co następuje poprzez ocenę spełnienia następujących przesłanek:

a)     projekt nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa miejscowego,

b)     projekt mieści się w zakresie zadań własnych gminy,

c)     Miasto posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której projekt będzie realizowany,

d)     projekt nie naruszy praw osób trzecich, w tym praw autorskich 

i praw zależnych,

e)   projekt uwzględnia (o ile jest to możliwe) uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062);

2)     możliwości realizacji projektu pod względem technicznym, co następuje poprzez ocenę spełnienia następujących przesłanek:


a)     projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,

b)     projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji,  w  tym  czy  realizacja  projektu  nie  koliduje  z  realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,

c)      realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę istniejącej infrastruktury,

d)     dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,

e)     do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji,

 czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego.

3)     rzeczywistego kosztu projektu.

5.     W razie stwierdzenia braków formalnych w Elektronicznym Formularzu Zgłoszenia Projektu, Projektodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia lub poprawienia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) w terminie 5 dni, po którego upływie projekt zostaje odrzucony z przyczyn formalnych.

6.     Wprowadzenie zmian do zgłoszonego projektu możliwe jest wyłącznie za zgodą Projektodawcy.

7.     Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego kwalifikuje złożone projekty w oparciu o Kartę Oceny Projektu, której wzór stanowi Załącznik Nr 4 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. W przypadku różnicy zdań w Zespole, opinia poddawana jest pod głosowanie. Zespół do spaw Budżetu Obywatelskiego podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów.

8.     Z ocenionych, zgodnie z ust. 3 -7, projektów Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego sporządza listę projektów dopuszczonych do głosowania.

9.     Lista projektów dopuszczonych do głosowania Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego poda niezwłocznie do publicznej informacji:

1)     na stronie internetowej Urzędu Miasta Józefowa: www.jozefow.pl

2)     na platformie do obsługi Budżetu Obywatelskiego

3)     w formie komunikatu prasowego do mediów lokalnych,

4)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Józefowa.


Rozdział 4

Tryb odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania


§8.

1.     Projektodawcy przysługuje prawo do odwołania się od negatywnej weryfikacji projektu i niedopuszczenia go do głosowania do Burmistrza Miasta Józefowa w terminie 5 dni od dnia publikacji wykazu zweryfikowanych projektów.

2.     Odwołanie może zostać złożone w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa lub za pośrednictwem platformy internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego.

§9.


1.     Burmistrz Miasta Józefowa odrzuca odwołanie jeśli zostało złożone po terminie.

2.     W wyniku odwołania projekt poddany zostaje ponownej weryfikacji przez Zespół

do spraw Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem argumentów zawartych

w odwołaniu.

3.     W wyniku ponownej weryfikacji projektu Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego wydaje opinię, która jest przedkładana Burmistrzowi Miasta Józefowa. Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego wydaje opinię w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia odwołania

4.     Burmistrz Miasta nie jest związany opinią Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego.

5.     Odwołanie rozstrzyga Burmistrz Miasta Józefowa w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia odwołania.

6.     Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta Józefowa ma charakter ostateczny.


Rozdział 5

Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru projektów

§ 10.

1.     Projekty dopuszczone do głosowania przez Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego poddane będą konsultacjom społecznym z mieszkańcami Miasta.

2.     Konsultacje społeczne będą przeprowadzone:

a)     w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego,

b)     w formie elektronicznej w punkcie konsultacyjnym (Referacie Rozwoju i Promocji Gospodarczej Urzędu Miasta Józefowa) w godzinach pracy Urzędu Miasta Józefowa,

c)     w formie papierowej, poprzez wypełnienie karty do głosowania i złożenie

jej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa.

3.     Karta do głosowania, o której mowa w ust. 2 będzie uwzględniała listę wszystkich zakwalifikowanych do głosowania projektów. Wzór Karty do głosowania stanowi Załącznik Nr 5 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

§ 11.

1.     O wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy Miasta Józefowa w drodze bezpośredniego głosowania..

2.     Głosowanie trwa co najmniej 14 dni.

3.     Każdy głosujący mieszkaniec może wskazać dowolną liczbę projektów, których łączna wartość nie będzie przekraczała 665.600 zł. Aby głos był ważny, należy oddać głos przynajmniej na jeden projekt.

4.     Za nieważny uznaje się głos w przypadku:

a)     oddania głosu przez osobę nieuprawnioną,

b)     braku wypełnienia wszystkich pól obowiązkowych Karty do głosowania,

c)     oddania głosu na ilość projektów, których łączna wartość przekroczy 665.600 zł,

d)     zagłosowania więcej niż jeden raz przez jedną osobę.


Rozdział 6

Ogłoszenie wyników

§ 12.

1.     Sposób liczenia głosów:

1)     oddane głosy w formie elektronicznej przelicza i weryfikuje system za pośrednictwem platformy internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego,

2)     oddane głosy w formie papierowej przelicza i weryfikuje niezwłocznie po zakończeniu głosowania Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego.

2.     Efektem czynności wymienionych w ust. 1 będzie sporządzenie przez Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego „Listy projektów” uporządkowanej według liczby oddanych głosów, od projektu z największą liczbą oddanych głosów do projektu z najmniejszą liczbą oddanych głosów.

3.     Do realizacji w 2022 r. zakwalifikowane zostaną te projekty, których suma ogółem – licząc od pierwszego projektu nie przekroczy kwoty Budżetu Obywatelskiego tj. 665.600 zł.

4.     W przypadku projektów, które otrzymały taką samą liczbę ważnych głosów, a kwota środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego jest niewystarczająca do realizacji wszystkich, o wyborze projektu rozstrzygnie w głosowaniu Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego zwykłą większością głosów przeprowadzonym w obecności całego składu tego Zespołu.

5.     Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego sporządza wyniki głosowania zawierające:

1)     liczbę oddanych głosów ważnych i głosów nieważnych ogółem,

2)     liczbę zdobytych głosów przez poszczególne projekty,

3)     listę projektów rekomendowanych do realizacji wraz z szacunkowymi kosztami

ich realizacji i przekazuje niezwłocznie do Burmistrza Miasta Józefowa.


§ 13.

Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie:

1)     na stronie internetowej Urzędu Miasta Józefowa: www.jozefow.pl

2)     na platformie do obsługi Budżetu Obywatelskiego

3)     w formie komunikatu prasowego do mediów lokalnych,

4)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Józefowa.


Rozdział 7

Harmonogram konsultacji

§ 14.

Ustala się następujący harmonogram konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego.


1)     Zgłaszanie projektów zadań - 30.11.2021r. – 31.12.2021r.;

2)     Ocena zgłoszonych projektów przez Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego – 30.11.2021r. – 30.01.2022r.;

3)     Głosowanie na zakwalifikowane do głosowania projekty zadań – 31.01.2022r. – 14.02.2022r.;

4)     Ogłoszenie wyników – do 28.02.2022r.


Rozdział 8

Przetwarzanie Danych Osobowych


§ 15.

1.    Zgłoszenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego i/lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.    Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Józefowa.

3.     Celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające projekt i/lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego są do tego uprawnione.

4.     Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miasta Józefowa oraz osoby biorące udział w opiniowaniu złożonych projektów, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5.    Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

6.    Uwagi, zastrzeżenia można składać do inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Józefowa: iodo@jozefow.pl.


Ustawienia
  • Aa
  • Aa+
  • Aa++